Різні задачі

Різні задачі

Задачі векторної алгебри, лінійні комбінації векторів...

Скалярний, векторний, мішаний добутки векторів... 


Сортування:
Відображати:

Довести рівності : a)  б)  і з'ясувати їх геометричний зміст.

Ціна : 5.0грн

16-02.08

У рівнобедреній трапеції OACB кут - середини сторін ВС і АС. Виразити вектори  через  - одиничні вектори напрямків   .

Ціна : 5.0грн

16-06.10

Дано два трикутники і Виразити вектор що з'єднує точки перетину медіан цих трикутників через вектори .

Ціна : 10.0грн

16-09.12

У трикутнику АВС : . 1) При якому співвідношенні між  вектори  колінеарні?  2) Нехай  такі, що вектори  не колінеарні. Вважаючи  виразити вектори  через .

Ціна : 5.0грн

16-11.14

Задані координати чотирьох точок у просторі A1(2;3;1), A2(4;1;-2), A3(6;3;7), A4(-5;-4;8). Необхідно: 1) записати вектори у базисі знайти модулі цих векторів і їх напрямні косинуси; 2) знайти косинус кута між векторами 3) знайти проекцію вектора на напрям вектора 4) довести неколінеарність векторів знайти площу трикутника A1A2A3 , його висоту з вершини A2 ; 5) довести некомпланарність векторів знайти об'єм піраміди A1A2A3A4, її висоту з вершини A4 на грань A1A2A3.

Ціна : 15.0грн

149-01.14

ABCDEF - правильний шестикутник, причому . Виразити через вектори , і .

Ціна : 10.0грн

16-12.15

 медіани трикутника ABC.  Виразити через  вектори .

Ціна : 5.0грн

16-14.16

Точки K i L є серединами сторін  паралелограма ABCD. Виразити вектори через вектори .

Ціна : 5.0грн

16-13.16

На стороні АВ трикутника АВС взято точку D так, що пряма CD - бісектриса кута при вершині С. Виразити через  наступні вектори: .

Ціна : 5.0грн

16-18.18

З точки О виходять два вектори . Знайти довільний вектор  що йде по бісектрисі кута АОВ.

Ціна : 5.0грн

16-17.18

Написати загальне рівняння площини, яка проходить через точку P(-1;2;2), паралельно векторам .

Ціна : 5.0грн

149-01.19

Задані вершини трикутника A(2;-3;4), B(5;-1;-2), C(4;-2;5). Скласти параметричне рівняння його медіани CD.

Ціна : 5.0грн

149-02.21

У трапеції ABCD відношення основи BC до основи AD рівне . Взявши за базис вектори , знайти координати векторів .

Ціна : 5.0грн

16-03.25

Задано тетраедр OABC. В базисі з ребер знайти координати : а) вектора  де D i E - середини ребер  б) вектора  де F - точка перетину медіан основи.

Ціна : 5.0грн

16-07.27

Поза площиною паралелограма ABCD взято точку О.  В базисі з векторів  знайти координати: а) вектора  де М - точка перетину діагоналей паралелограма; б) вектора  де K - середина сторони AD.

Ціна : 5.0грн

16-10.29

У прямокутному трикутнику ABC опущено перпендикуляр CH на гіпотенузу AB. Виразити вектор  через вектори і довжини катетів .

Ціна : 5.0грн

16-12.31

ABCD - рівнобічна трапеція, - основа,  - бічна сторона, кут між  рівний . Виразити через  вектори .

Ціна : 5.0грн

16-14.32

Дано правильний шестикутник ABCDEF. Взявши за початок афінної системи координат вершину А, а за базис - вектори  знайти в цій системі координати вершин шестикутника.

Ціна : 5.0грн

16-15.36

Дано паралелограм ABCD, діагоналі якого AC i BD перетинаються в точці О. Взявши за початок афінної системи координат точку А, а за базис - вектори  знайти в цій системі координати точки М, яка ділить ОВ навпіл.

Ціна : 5.0грн

16-18.37

Дано тетраедр ABCD, точка М - середина DE (E - середина BC). Взявши за початок афінної системи координат вершину А, а за базис - вектори    знайти в цій системі координати точки М.

Ціна : 5.0грн

16-19.38

Дано трикутник АВС, точка О - точка перетину його медіан. Взявши за початок афінної системи координат вершину А, а за базис - вектори  знайти в цій системі координати точки О.

Ціна : 5.0грн

16-20.38

Побудувати паралелограм на векторах обчислити його площу і висоту, опущену на .

Ціна : 5.0грн

57-02.39

В точках O(0;0;0), A(5;2;0), B(2;5;0) i C(1;2;4) знаходяться вершини піраміди. Обчислити її об'єм, площу грані АВС і висоту піраміди, опущену на цю грань.

Ціна : 10.0грн

57-02.40

Знайти кут між діагоналями паралелограма, побудованого на векторах  i   .

Ціна : 10.0грн

01-3.13.41

Два вектори і прикладені до однієї точки. Знайти координати вектора , направленого по бісектрисі кута між векторами і , при умові, що

Ціна : 10.0грн

16-03.48

Вектори  співпадають зі сторонами трикутника АВС. Визначити координати векторів, відкладених від вершин трикутника, які співпадають з його медіанами AM, BN, CP.

Ціна : 5.0грн

16-05.50

Відрізок АВ, де А(7; 1), В(4; -5) розділений на три рівні частини. Знайти координати точок поділу.

Ціна : 5.0грн

16-09.51

У трикутнику з вершинами А(-2;0), В(6;6) і С(1;-4) визначити довжину бісектриси АЕ.

Ціна : 5.0грн

16-12.53

Знаючи вектори  на яких побудований паралелограм, виразити через них вектор, що співпадає з висотою паралелограма, перпендикулярною до сторони .

Ціна : 5.0грн

16-10.61

У площині (xOy) знайти вектор  перпендикулярний вектору  і який має однакову з ним довжину.

Ціна : 5.0грн

16-09.61

Показано 1 по 30 із 43 (всього сторінок: 2)