Афінні перетворення

Афінні перетворення

Афінні перетворення в координатах, розв'язування задач за допомогою афінних перетворень


Сортування:
Відображати:

Написати рівняння прямої x-y+5=0 у новій афінній системі координат, в якій вісь O'x' співпадає з прямою x+y-4=0, вісь O'y' - з прямою 2x-y+7=0, а точка, для якої x'=1, y'=1, знаходиться у початку старої системи координат.

Ціна : 10.0грн

169-2.24.24

В трапеції ABCD задане відношення основ |AD|:|BC|=a:b. Діагоналі AC i BD перетинаються в точці O. Знайти відношення площі трикутника AOD до площі трапеції.

Ціна : 10.0грн

169-2.33.35

Знайти формули перетворення симетрії відносно площини, що визначається рівнянням .

Ціна : 10.0грн

169-1.63.38

Відображення задане у декартових координатах формулами: З'ясувати вид даного перетворення.

Ціна : 10.0грн

169-2.38.43

Задано правильний шестикутник ABCDEF, М - середина діагоналі АС, N - середина сторони DE. Довести, що трикутник MNF правильний.

Ціна : 10.0грн

169-2.39.44

В середині квадрата ABCD розміщений інший квадрат A1B1C1D1. Довести, що точки A0, B0, C0, D0 - середини відповідних відрізків AA1, BB1, CC1, DD1 - теж є вершинами деякого квадрата.

Ціна : 10.0грн

169-2.40.45

Довести, що точки, симетричні ортоцентру трикутника відносно його сторін, лежать на колі яке описане навколо цього трикутника.

Ціна : 10.0грн

169-2.45.51

Знайти формули перетворення координат точок (в декартовій прямокутній системі) при осьовій симетрії відносно прямої m, заданої рівнянням 2x+4y+5=0.

Ціна : 10.0грн

169-2.48.54

Написати формули, що виражають симетрію відносно прямої, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн

169-1.125.55

Афінне перетворення площини задано формулами .  Знайти : а) координати точки - образу точки А(1; 0);  б) координати точки В - прообразу   ;  в)  формули перетворення, оберненого заданому; г)  рівняння прямої , на яку відображається пряма .

Ціна : 10.0грн

169-2.67.78

Афінне перетворення площини на себе задано трьома парами точок і їх образів :  i   .  Знайти аналітичне задання цього перетворення. 

Ціна : 5.0грн

169-2.68.79

Знайти аналітичне задання перспективно-афінного перетворення площини на себе, яке переводить вісь Ox  в пряму  а вісь Oy - у пряму .

Ціна : 10.0грн

169-2.69.79

Через точку Q, яка лежить на діагоналі АС паралелограма ABCD, проведена прямв m, паралельна (АВ). Прzма m перетинає сторону ВС в точці R. Довести, що площі трикутників ABR і ADQ рівні.

Ціна : 10.0грн

169-2.72.86

В трапеції ABCD AD i BC - основи, причому |AD|:|BC| = a:b. Діагоналі AC i BD перетинаються в точці O. Знайти відношення площі трикутника AOD до площі трапеції ABCD.

Ціна : 10.0грн

169-2.73.87

На сторонах AB, BC, CA трикутника ABC взяті відповідно точки C1 i C2, A1 i A2, B1 i B2 так, що (A2B1)||(AB), (B2C1)||(BC), (C2A1)||(CA). Довести, що площі трикутників A1B1C1 i A2B2C2 рівні.

Ціна : 10.0грн

169-2.74.88

В прямокутній системі координат на площині задані вектори і точки .  Необхідно знайти:  а) матрицю переходу від стандартного базису до базису ;  б) орієнтацію базису ;  в) матрицю переходу від стандартного базису  до базису ;  г) матрицю переходу від базису  до базису ;  д) координати вектора у базисі  ;  e) координати точки А в системі координат  .

Ціна : 15.0грн

88-2.4.134

Відомі координати точок А(7, -1) і О'(8, 6)  у прямокутній системі координат на площині. Знайти координати точки А в прямокутній системі координат отриманої за допомогою дзеркального відображення  відносно деякої прямої системи .

Ціна : 10.0грн

88-2.5.140

В прямокутній системі координат задані точки  Q(2,1),  A(6,4),  B(-2,4),  Q'(10,3),  A'(10,5),  B'(6,6),  X(2,7).  Необхідно вивести формули аффінного перетворення A,  яке відображає точки Q, A, B  в точки Q', A', B',  і знайти координати образу точки X:  а) в системі координат б) в заданій прямокутній системі координат.

Ціна : 15.0грн

88-2.7.150

На координатній площині Oxy відмічено точку А(4; -3). Знайти:  а)  полярні координати точки А' - образу точки А при повороті радіус-вектора на кут навколо початку координат;  б) полярні координати точки ,  образу точки А при інверсії площини відносно кола одиничного радіусу з центром у початку координат.

Ціна : 10.0грн

88-2.11.169

На площині дано два базиси пов'язані співвідношеннями Знайти розклад вектора по базису і розклад вектора по базису .

Ціна : 10.0грн

129-13.1.208

Скласти рівняння гіперболи в системі координат, осями якої є асимптоти гіперболи.

Ціна : 10.0грн

129-13.2.208

На площині задані дві системи координат Початок другої системи координат має у першій системі координати (1;2), а базисні вектори другої системи мають в базисі першої системи координати (3;5) і (4;7) відповідно. 1) Знайти координати точки в першій системі, якщо відомі її координати у другій системі координат; 2) Знайти координати точки у другій системі, якщо відомі її координати у першій системі координат;  3) Знайти координати точки О у другій системі координат векторів у базисі другої системи координат.

Ціна : 10.0грн

129-13.3.209

На площині дано дві ортогональні системи координат Початок другої системи координат має у першій системі координати (2;3), а базисні вектори другої системи отримані з базисних векторів першої поворотом проти годинникової стрілки на кут Пряма задана  в першій системі координат рівнянням Знайти рівняння цієї прямої в другій системі координат.

Ціна : 10.0грн

129-13.4.210

У довільній афінній системі координат OE на площині дані рівняння прямих, які перетинаються: і точка E(x0,y0), яка не лежить на жодній з цих прямих. Приймаючи ці прямі відповідно за вісь ординат і вісь абсцис нової системи координат і вважаючи, що в новій системі координати точки Е рівні (1;1), знайти вираження нових координат (x', y') довільної точки через її старі координати.

Ціна : 10.0грн

129-13.5.211

Знайти афінне відображення, яке переводить точки A1(1;3), A2(2;1), A3(3;3) відповідно в точки A'1(0;3), A'2(3;2), A'3(2;5).

Ціна : 10.0грн

129-13.7.212

Знайти афінне перетворення, яке переводить точки A1(1;3), A2(2;1), A3(3;3) відповідно в точки A'1(0;3), A'2(3;2), A'3(2;5).

Ціна : 10.0грн

129-13.7.212

Афінне відображення відображає точки A(0;0), B(1;3), C(2;4) відповідно в точки A'(-1;2), B'(3;0), C'(5;3). Знайти образ точки D(1;-1) при відображенні .

Ціна : 10.0грн

162-3.42.435

Дано афінні перетворення де і де Знайти формули афінного перетворення .

Ціна : 5.0грн

162-3.43.435

Показано 1 по 28 із 28 (всього сторінок: 1)