Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Знайти довжину перпендикуляра, опущеного з початку координат на пряму , а також координати основи цього перпендикуляру.

Ціна : 10.0грн

09-3.19.34

Точки A(-2;0;2), B(-3;3;-1), C(-1;-3;4) є вершинами трикутника АВС. Знайти рівняння висоти, яка опущена з вершини С.

Ціна : 10.0грн

120-07.34

Вектори  і      не колінеарні. При якому  вектори    колінеарні?

Ціна : 10.0грн

ВМ84-05.34

В декартовій системі координат побудувати пряму і знайти координати точок А і В перетину цієї прямої з осями Ox i Oy відповідно. Написати рівняння прямої яка проходить через точку А під кутом до осі Ox, побувати цю пряму. Знайти координати точки С перетину прямої і прямої яка проходить через точку В паралельно осі Ox, побудувати цю пряму. Написати загальне рівняння прямої що проходить через точку С перпендикулярно прямій Написати нормальне рівняння прямої яка проходить через точку В паралельно прямій Знайти відстань від прямої до початку координат.

Ціна : 15.0грн

142-03.34

Дано дві вершини трикутника (3; -1) і (1; 4) і точка перетину його медіан (0; 2). Знайти координати третьої вершини і скласти рівняння його сторін.

Ціна : 10.0грн

ВМ16-34.111

Написати рівняння сторін і висот трикутника з вершинами P(-4, 3), Q(2, 5), R(6, -2).

Ціна : 10.0грн

ВМ40-16.35

Скласти рівняння кола, якщо відомо, що центр кола співпадає з початком координат і пряма є дотичною до кола.

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.35

Встановити, яку лінію визначає рівняння: .

Ціна : 5.0грн

149-04.36

Дано точки A(-3;10;-20), B(3;-5;-2), C(5;3;-4). Точка N ділить відрізок АВ у відношенні Знайти найкоротшу відстань між прямою Р, яка проходить через точки C i N і прямою L заданою рівняннями .

Ціна : 10.0грн

120-05.36

Знайти рівняння площин, які проходять через вісь Ox на відстані 1 від точки Р(1; 2; 3).

Ціна : 5.0грн

ВМ71-2.51.36

Задана трикутна призма PQRP1Q1R1, для якої відомі координати точки P1 (1;3;-2) і координати вершин P(1;3;6), Q(2;2;1), R(1;3;-2) основи PQR. Знайти: орієнтацію трійки векторів відстань між площинами PQR i P1Q1R1; рівняння прямої OO1, де O i O1 - точки перетину медіан трикутників PQR i P1Q1R1 відповідно; відстань між прямими PQ i Р1Q1; відстань між прямими QR i P1Q1.

Ціна : 10.0грн

142-04.36

Написати канонічне рівняння еліпса, що проходить через точку M(4;0), якщо його фокусна відстань рівна 6.

Ціна : 5.0грн

149-03.36

Написати рівняння прямої L, яка проходить через точку М0(2;10) і відтинає від другого координатного кута трикутник площа якого рівна 5.

Ціна : 5.0грн

135-04.36

У трикутнику АВС проведена бісектриса [CD] внутрішнього кута .  Виразити вектор  через вектори  та їх довжини.

Ціна : 10.0грн

84-10.37

Знайти рівняння площин, що проходять через вісь Ox і утворюють з площиною кути по .

Ціна : 5.0грн

ВМ71-2.56.37

Написати рівняння бісектриси L0 того кута, утвореного прямими в середині якого лежить точка А(1;1).

Ціна : 5.0грн

135-09.37

Написати рівняння прямої L, яка симетрична прямій L1 відносно прямої L2 .

Ціна : 5.0грн

135-07.37

Знайти точку N, симетричну точці М(-6;6;-7), відносно прямої .

Ціна : 10.0грн

120-09.38

Знайти формули перетворення симетрії відносно площини, що визначається рівнянням .

Ціна : 10.0грн

ВМ71-2.63.38

Написати рівняння сторін трикутника, знаючи дві його вершини А(3;5), В(6;1) і точку перетину його медіан М(4;0).

Ціна : 10.0грн

135-12.38

Точка А(3;-2) є вершиною квадрата ABCD, а точка М(1;1) - точкою перетину його діагоналей. Скласти рівняння сторін квадрата.

Ціна : 10.0грн

135-11.38

У трикутнику АВС точки M, N і P - основи бісектрис, відповідно, CM, AN  i BP внутрішніх кутів трикутника. Відомо, що .  Довести, що трикутник АВС - правильний.

Ціна : 10.0грн

84-12.39

Дано координати двох вершин трикутника А(-1;3), В(2;5) і точка перетину його висот Н(1;4). Знайти координати третьої вершини трикутника і скласти рівняння його сторін.

Ціна : 10.0грн

135-13.39

Дано вершина С(-1,3) прямого кута рівнобедреного прямокутного трикутника і його гіпотенуза . Знайти рівняння катетів.

Ціна : 10.0грн

ВМ02-39.19

Вияснити геометричний зміст квадратного тричлена .

Ціна : 10.0грн

02-116.40

  Основи AB i CD рівнобічної трапеції ABCD рівні відповідно; точка М - середина сторони ВС.  Знайти алгебраїчні значення довжин ортогональних проекцій векторів  на вісь, що задається вектором .

Ціна : 10.0грн

88-1.7.40

На сторонах BC i CD паралелограма ABCD взяті точки F i E так, що  де  - задані додатні числа. прямі FD i AE перетинаються в точці О. Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн

84-13.40

Дано точки A(4;-8;11), B(-4;4;-1). На площині знайти точку Р таку, щоб довжина ламаної АРВ була найменшою.

Ціна : 10.0грн

120-10.41

Задані координати вершин піраміди: A(0,0,1), B(2,3,5), C(6,2,3), D(3,7,2). Необхідно: обчислити координати векторів у базисі і знайти модулі цих векторів; визначити кут між векторами ; знайти проекцію вектора на вектор ; знайти площу грані АВС; знайти об'єм піраміди ABCD; скласти рівняння ребра АС і грані АВС.

Ціна : 15.0грн

149-2.4.41

Побудувати в декартовій системі координат прямі по яких площина перетинає координатні площини xOy, xOz i yOz відповідно і записати їх рівняння. Знайти координати точок А, В і С перетину площини з осями Ox, Oy i Oz відповідно і обчислити площу трикутника АВС. Записати рівняння прямої яка проходить через точку С перпендикулярно площині На прямій знайти координати точки Р, рівновіддаленої від точки В і початку координат О. Знайти кут між прямою яка проходить через точки Р і О, і площиною Знайти відстань від точки Р до площини

Ціна : 10.0грн

142-05.41

Показано 121 по 150 із 638 (всього сторінок: 22)