Аналітична геометрія

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія, розв'язки задач


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Прямі з напрямним вектором проходять відповідно через точки М1(4;1;1) і М2(-2;-1;1). Знайти рівняння площини рівновіддаленої від заданих прямих і перпендикулярної площині, яка проходить через прямі .

Ціна : 10.0грн

120-13.54

Знайти формули перетворення координат точок (в декартовій прямокутній системі) при осьовій симетрії відносно прямої l, заданої рівнянням .

Ціна : 5.0грн

ВМ70-48.54

Написати канонічне рівняння кривої другого порядку .

Ціна : 5.0грн

135-12.54

Написати рівняння параболи з вершиною А(2;1) і директрисою .

Ціна : 5.0грн

135-11.54

Обчислити об'єм тетраедра С з вершинами в точках . Знайти висоту цього тетраедра, опущену з вершини  на грань .

Ціна : 10.0грн

100-05.54

Скласти рівняння прямих, паралельних прямій  і які розміщені від неї на відстані рівній 1.

Ціна : 10.0грн

ВМ73-1.18.54

Методом перерізів з'ясувати форму однопорожнинного гіперболоїда Зробити малюнок.

Ціна : 10.0грн

135-15.55

Точки А(2;-1;1), В(1;1;3) вершини піраміди ABCD. Відомо, що грань АВС лежить у площині .  Ребра AD i BD лежать відповідно на прямих . Ребро CD перпендикулярне ребрам AD i BD. Знайти вершини D i C.

Ціна : 10.0грн

120-14.55

Дано вершини трикутника A(5;-1), B(-1;7), C(1;2). Знайти довжину його внутрішньої бісектриси, проведеної з вершини А.

Ціна : 6.0грн

146-3.2.55

Знайти кут між прямою  і площиною   .

Ціна : 5.0грн

79-01.55

З'ясувати, при яких значеннях m площина перетинає двопорожнинний гіперболоїд по еліпсу, по гіперболі.

Ціна : 5.0грн

135-16.56

Дано рівняння двох сторін паралелограма .  Точка перетину діагоналей N(1,2). Знайти рівняння двох інших сторін цього паралелограма.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-6.6.56

Знайти точку перетину ортогональних проекцій прямих i на площину .

Ціна : 10.0грн

120-15.57

Написати рівняння параболи, симетричної відносно осі Oy і яка проходить через точки перетину прямої і кола .

Ціна : 10.0грн

ВМ40-17.57

Дано параболу . Через точку N(4,1)  провести хорду, яка б ділилась в цій точці пополам.

Ціна : 10.0грн

ВМ40-18.57

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн

100-11.1.58

Дано дві вершини трикутника А(2,1) і В(4,9) і точка перетину його висот N(3,4). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-6.9.58

Дано координати середин сторін трикутника - А(1,2), В(7,4), С(3,-4). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн

ВМ09-6.10.58

Скласти рівняння гіперболи, знаючи, що відстань між її вершинами дорівнює 24 і фокуси знаходяться в точках і .

Ціна : 10.0грн

ВМ01-9.58

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн

100-11.2.59

Задано координати вершин трикутника АВС: А(1;-2;1), В(0;-3;2), С(2;0;1). Знайти площу трикутника АВС і довжину його висоти АН.

Ціна : 10.0грн

149-8.5.59

Написати рівняння прямої L, яка проходить через точку (2, 3), якщо вона: а) паралельна прямій б) перпендикулярна прямій в) перпендикулярна прямій г) утворює кут з прямою .

Ціна : 10.0грн

145-3.1.59

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн

100-11.3.60

Знайти рівняння площини, яка проходить через точки M(2; -1; 4) i N(3; 2; -1) перпендикулярно до площини .

Ціна : 5.0грн

ВМ73-1.23.60

Трикутна піраміда ABCD задана координатами своїх вершин: A(-5;1;1), B(0;-2;-2), C(1;-1;-3), D(-1;4;-1). Обчислити: а) об'єм V цієї піраміди; б) довжину її висоти СН; в) косинус кута між ребрами AB i AD; г) .

Ціна : 15.0грн

149-8.6.60

Привести до канонічного вигляду рівняння .

Ціна : 10.0грн

ВМ79-03.60

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн

100-11.4.62

Прямокутний паралелепіпед побудований на векторах .  Точка Р - центр грані точка Q ділить ребро у відношенні Знайти :  1) величину кута між векторами  2) довжину ортогональної проекції вектора на пряму АС.

Ціна : 10.0грн

88-1.16.62

Знайти значення параметра при яких рівняння задає площину Р: 1) паралельну одній з координатних площин; 2) паралельну одній з координатних осей; 3) яка проходить через початок координат.

Ціна : 10.0грн

145-2.2.62

В тетраедрі ABCD  точки  K i L -  відповідно середини ребер АС і BD,  О - точка перетину медіан грані ACD. Розкласти : а) вектор  по базису    ;  б) вектор  по кожному з базисів ,    i   .

Ціна : 10.0грн

ВМ84-12.62

Показано 181 по 210 із 638 (всього сторінок: 22)