Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Дано точки A(4;-8;11), B(-4;4;-1). На площині знайти точку Р таку, щоб довжина ламаної АРВ була найменшою.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-10.41

Побудувати в декартовій системі координат прямі по яких площина перетинає координатні площини xOy, xOz i yOz відповідно і записати їх рівняння. Знайти координати точок А, В і С перетину площини з осями Ox, Oy i Oz відповідно і обчислити площу трикутника АВС. Записати рівняння прямої яка проходить через точку С перпендикулярно площині На прямій знайти координати точки Р, рівновіддаленої від точки В і початку координат О. Знайти кут між прямою яка проходить через точки Р і О, і площиною Знайти відстань від точки Р до площини

Ціна : 10.0грн
Код : 142-05.41

Сторонами трикутника є координатні осі і пряма, яка проходить через точку А(3,4). Знайти рівняння цієї прямої при умові, що площа трикутника рівна 9 кв. одиниць.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ09-4.12.42

У паралелограмі  ОАСВ : точка N ділить сторону АС у відношенні AN:NC = 2:1; точка D - середина сторони ВС;  М - точка перетину медіан трикутника ОАВ. Розкласти вектори і  по векторах і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ88-1.9.45

Знайти спільний перпендикуляр до прямих .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-11.46

Дано вершини трикутника А(2, -1),  В(5, 3) і С(7, 11).  Знайти рівняння і довжини його медіани, висоти і бісектриси проведених з вершини А.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ43-01.47

Обчислити площу чотирикутника, дві вершини якого лежать в фокусах еліпса , а дві інші співпадають з кінцями його меншої осі.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.47

У просторі побудувати область, обмежену поверхнями . Побудувати проекції цієї області на координатні площини.

Ціна : 5.0грн
Код : 142-7.1.47

Привести рівняння поверхні другого порядку до канонічного виду і вказати її тип.

Ціна : 5.0грн
Код : 142-7.2.47

Сторони гострокутного трикутника АВС рівні a, b, c. Знайти периметр трикутника, утвореного основами висот цього трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ70-44.49

Написати рівняння прямої, яка проходить через точку M0(0;-4;-2) і перетинає прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-12.49

Скласти рівняння еліпса, довжина більшої осі якого рівна 20, а фокусами служать точки і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.50

Прямі з напрямним вектором проходять відповідно через точки М1(4;1;1) і М2(-2;-1;1). Знайти рівняння площини рівновіддаленої від заданих прямих і перпендикулярної площині, яка проходить через прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-13.54

Знайти формули перетворення координат точок (в декартовій прямокутній системі) при осьовій симетрії відносно прямої l, заданої рівнянням .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ70-48.54

Обчислити об'єм тетраедра С з вершинами в точках . Знайти висоту цього тетраедра, опущену з вершини  на грань .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-5.54

Точки А(2;-1;1), В(1;1;3) вершини піраміди ABCD. Відомо, що грань АВС лежить у площині .  Ребра AD i BD лежать відповідно на прямих . Ребро CD перпендикулярне ребрам AD i BD. Знайти вершини D i C.

Ціна : 10.0грн
Код : 120-14.55

Знайти точку перетину ортогональних проекцій прямих i на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : 120-15.57

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.1.58

Дано дві вершини трикутника А(2,1) і В(4,9) і точка перетину його висот N(3,4). Знайти рівняння сторін трикутника.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ09-6.9.58

Скласти рівняння гіперболи, знаючи, що відстань між її вершинами дорівнює 24 і фокуси знаходяться в точках і .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ01-9.58

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.2.59

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.3.60

Привести до канонічного вигляду рівняння .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ79-03.60

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.4.62

Дослідити і побудувати криву другого порядку: .

Ціна : 10.0грн
Код : 100-11.5.63

Через точку С(2, 1) провести хорду еліпса    яка в цій точці ділиться навпіл.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ43-02.63

Скласти рівняння циліндричної поверхні, твірні якої паралельні осі Oz, а напрямною служить лінія перетину сфери  з площиною .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.1.65

Скласти рівняння циліндричної поверхні, напрямною якої є коло, що задається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.4.66

Побудувати зображення циліндричної поверхні, заданої рівнянням .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ71-4.8.67

Скласти рівняння конічної поверхні, вершина якої знаходиться в точці О(0; 0; 0), а напрямна визначається системою рівнянь : .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ71-4.10.68

Показано 61 по 90 із 294 (всього сторінок: 10)