Геометрія

Геометрія

Розвязки задач з геометрії.


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку С(1,1) і відрізає від координатного кута трикутник з площею, рівною 2 кв. одиниці.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-03.68

Дано пряму    Знайти її проекцію на площину .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-1.33.71

Написати рівняння прямої яка проходить через точку М(2,1) під кутом до прямої .

Ціна : 5.0грн
Код : 123-1.2.71

В системі координат   .  Перевірити, що точки A, B, C, D лежать в одній площині. Довести, що вектори  колінеарні і протилежно направлені, а вектори  не колінеарні.

Ціна : 10.0грн
Код : 84-04.73

Дано пряму . Скласти рівняння прямої, що проходить через точку М(2, 1) під кутом  до даної прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-06.73

Пряма L задана загальними рівняннями Написати канонічне рівняння цієї прямої, а також рівняння її проекції на координатну площину Oxz.

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.4.75

Визначити вид і розміщення кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 000-12.1.76

Визначити вид і розміщення кривої .

Ціна : 10.0грн
Код : 000-12.2.76

Дано дві мимобіжні прямі   Знайти відстань між цими прямими і написати рівняння спільного перпендикуляра.

Ціна : 10.0грн
Код : 123-1.5.76

Знайти рівняння спільного перпендикуляра до мимобіжних прямих .

Ціна : 10.0грн
Код : 124-02.76

Афінне перетворення площини задано формулами .  Знайти : а) координати точки - образу точки А(1; 0);  б) координати точки В - прообразу   ;  в)  формули перетворення, оберненого заданому; г)  рівняння прямої , на яку відображається пряма .

Ціна : 10.0грн
Код : 70-67.78

Точка А(5, -4) - вершина квадрата, діагональ якого (BD) лежить на прямій . Написати рівняння сторін і другої діагоналі цього квадрата.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-17.78

Афінне перетворення площини на себе задано трьома парами точок і їх образів :  i   .  Знайти аналітичне задання цього перетворення. 

Ціна : 5.0грн
Код : 70-68.79

Знайти аналітичне задання перспективно-афінного перетворення площини на себе, яке переводить вісь Ox  в пряму  а вісь Oy - у пряму .

Ціна : 10.0грн
Код : 70-69.79

З круглої пластинки радіусу R вирізано круг радіусом R/2. Знайти розміщення центру ваги тієї частини пластинки, що залишилась.

Ціна : 10.0грн
Код : 104-01.79

Дано рівняння пучка прямих . Знайти, при якому значенні С пряма  буде належати до цього пучка.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-19.80

Знайти координати центру кола, вписаного в трикутник, вершини якого: .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-02.80

Скласти рівняння геометричного місця точок M(x;y), для кожної з яких відрізки дотичних, проведених до кіл були б рівними між собою.

Ціна : 20.0грн
Код : 104-03.81

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку перетину прямих  і знаходиться від точки  на відстані d=5.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ85-21.81

Написати рівняння кривої, сума квадратів відстаней від кожної з її точок до точок A(-a,0), B(0,a) i C(a,0) рівна .

Ціна : 5.0грн
Код : 123-1.1.82

В основі призми  лежить трапеція ABCD .  Площина яка проходить через точку B, перетинає ребра  і пряму  відповідно в точках M, N i P, причому .  Знайти відношення .

Ціна : 10.0грн
Код : 84-17.84

В середині тетраедра ABCD взято точку K. Точки  - відповідно точки перетину прямих AK, BK, CK, DK  з площинами граней BCD, ACD, ABD, ABC. Довести, що

Ціна : 10.0грн
Код : 84-18.85

Пряма задана загальним рівнянням Написати канонічне рівняння цієї прямої.

Ціна : 5.0грн
Код : 147-02.85

Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку М(2;3) і утворює з прямою кути, тангенси яких рівні .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-06.86

Знайти косинус внутрішнього кута А трикутника, сторони якого задані рівняннями: .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-07.87

Площа трикутника S=8 кв. од.; дві його вершини є точки A(1;-2) і B(2;3), а третя вершина C лежить на прямій . Визначити координати вершини С.

Ціна : 5.0грн
Код : 16-05.88

Знайти точку перетину прямої з площиною .

Ціна : 5.0грн
Код : 147-01.88

Написати рівняння гіперболи, асимптотами якої є прямі .

Ціна : 10.0грн
Код : 104-08.88

Написати рівняння площини, що проходить через дві паралельні прямі: .

Ціна : 10.0грн
Код : 147-02.88

Визначити траекторію точки М, яка при своєму русі залишається у тричі ближче до точки А(1, 0), ніж до прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 85-28.89


Показано 151 по 180 із 430 (всього сторінок: 15)