Прикладна математика

Прикладна математика

Прикладна математика


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Вписати в заданий круг прямокутник найбільшої площі.

Ціна : 5.0грн

00-01.01

На параболі знайти точку, найменш віддалену від прямої .

Ціна : 10.0грн

139-1.1.6

Через точку М(1;4) провести пряму так, щоб сума величин додатніх відрізків, які відтинаються нею на осях координат, була найменшою. Записати рівняння цієї прямої.

Ціна : 10.0грн

139-02.7

Підприємство випускає продукцію двох видів, використовуючи при цьому сировину трьох типів. Витрати сировини на виробництво продукції задаються матрицею Де - кількість одиниць сировини i-того типу, що використовується на виготовлення одиниці продукції j-того виду. План щоденного випуску продукції передбачає 90 одиниць продукції першого виду і 120 одиниць другого виду. Вартість одиниці кожного типу сировини відповідно дорівнює 8, 5 і 10 гр. од. Визначити загальні витрати сировини V, необхідної для щоденного випуску продукції, а також загальну вартість С цієї сировини.

Ціна : 10.0грн

81-23.2.9

Металевим дротом, довжина якого D м, необхідно обгородити клумбу, яка має форму кругового сектору. Яким має бути радіус круга, щоб площа клумби була найбільшою?

Ціна : 10.0грн

139-03.9

Знайти сторони прямокутника найбільшої площі, вписаного в еліпс .

Ціна : 10.0грн

139-04.10

Човен рухається в стоячій воді зі швидкістю v0=10 км/год. На повній швидкості двигун човна був вимкнений, і через 2 хвилини швидкість човна впала до v1=0,05 км/год. Визначити швидкість, з якою рухався човен через 40 сек. після вимкнення двигуна, вважаючи, що опір води пропорційний швидкості руху човна.

Ціна : 10.0грн

134-1.14.11

У баку знаходиться 50 літрів водного розчину сірчаної кислоти, яка містить 4 літри кислоти. Вода вливається в бак зі швидкістю 3 літри за хвилину, а суміш витікає з баку зі швидкістю 2 літри за хвилину, причому концентрація підтримується рівномірною. Скільки кислоти буде в баку через 50 хвилин?

Ціна : 10.0грн

133-2.7.11

Крива проходить через точку M0(1;2). Кожна дотична до цієї кривої перетинає пряму y = 1 в точці з абсцисою, рівною подвоєній абсцисі точки дотику. Знайти цю криву.

Ціна : 10.0грн

134-1.15.12

Знайти рівняння кривої, яка проходить через точку (2;1), і має таку властивість, що відрізок дотичної від точки дотику М до точки її перетину N з віссю Ox рівний довжині ON.

Ціна : 10.0грн

133-2.8.12

Вікно має форму прямокутника, завершеного півкругом. Периметр вікна рівний 15 м. При якому радіусі півкруга вікно буде пропускати найбільшу кількість світла?

Ціна : 10.0грн

139-05.12

Знайти масу пластинки G, заданої нерівностями поверхнева густина якої .

Ціна : 5.0грн

134-1.12.13

У якому відношенні знаходиться найбільша площа рівнобедреного трикутника, вписаного в круг, до площі цього круга?

Ціна : 10.0грн

139-06.13

Матеріальна точка М рухалась під дією деякої сили по колу Дія сили припинилась у момент, коли положення точки визначалось координатами (2;1). Визначити подальшу траекторію руху точки.

Ціна : 10.0грн

24-50.14

Куля, рухаючись зі швидкістю пробиває стіну товщиною h=0.2 м і вилітає з неї зі швидкістю Вважаючи, що сила опору стіни пропорційна квадрату швидкості кулі, знайти тривалість руху кулі у стіні.

Ціна : 10.0грн

107-02.14

На еліпсі задані дві точки А(1, 4) і В(3, 0). Знайти на даному еліпсі третю точку С таку, щоб площа трикутника АВС була найбільшою.

Ціна : 10.0грн

139-07.15

Визначити форму дзеркала, яке спрямований на нього потік паралельних променів збирає в одну точку.

Ціна : 10.0грн

107-03.16

Необхідно виготовити циліндричну посудину заданого об'єму V, відкриту зверху. Визначити її радіус і висоту так, щоб поверхня посудини була найменшою.

Ціна : 10.0грн

09-33.17

Знайти закон розпаду радію, якщо відомо, що швидкість розпаду прямо пропорційна його масі і через 1600 років початкова маса радію зменшиться у двічі.

Ціна : 10.0грн

107-04.17

Об'єм правильної трикутної призми рівний V0. Якою має бути сторона основи, щоб повна поверхня призми була найменшою?

Ціна : 10.0грн

139-08.17

Необхідно виготовити закритий циліндричний бак з повною поверхнею, рівною S. Якою має бути висота баку, щоб його об'єм був найбільшим?

Ціна : 10.0грн

139-09.18

Периметр рівнобедреного трикутника рівний 2p. Якими мають бути його сторони, щоб об'єм конуса, утвореного обертанням цього трикутника навколо висоти, опущеної на основу, був найбільшим?

Ціна : 10.0грн

139-10.19

За який час витече вся вода з циліндричного баку висотою 2 м і діаметром основи 1 м через отвір у днищі діаметром 1 см?

Ціна : 10.0грн

00-01.20

Площа трикутника, утвореного радіус-вектором будь-якої точки M = (x,y) кривої, дотичною в цій точці, і віссю абсцис, рівна 2. Знайти рівняння кривої, якщо вона проходить через точку (2,-2).

Ціна : 10.0грн

134-1.36.20

З кругу радіусом R вирізали сектор з центральним кутом З сектору згорнули конічну поверхню. При якому значенні кута об'єм отриманого конуса буде найбільшим?

Ціна : 10.0грн

139-11.20

При заданій довжині міцність дерев'яної балки прямокутного перерізу пропорційна ширині і квадрату висоти. З циліндричної колоди діаметром d необхідно вирізати балку найбільшої міцності. Визначити ширину і висоту балки.

Ціна : 10.0грн

09-33.1.21

Пліт підтягують до берега за допомогою канату, який намотується на коловорот зі швидкістю 3 м/хв. Визначити швидкість руху плоту у той момент, коли відстань від нього до берега буде рівна 25 м, якщо коловорот знаходиться на березі вище поверхні води на 4 м.

Ціна : 5.0грн

134-1.72.21

Знайти криву, яка проходить через точку (1; 1), у якої відрізок, що відтинається на осі ординат, рівний абсцисі точки дотику.

Ціна : 10.0грн

135-09.21

Згідно закону Ньютона, швидкість охолодження тіла пропорційна різниці температур тіла і навколишнього середовища. Температура вийнятого з печі хліба знижується зі 100о С до 60о С за 20 хвилин. Температура повітря 25о С. За який проміжок часу (від початку охолодження) температура хліба знизиться до 30о С?

Ціна : 10.0грн

135-10.22

Рибалці необхідно переправитись з острова А на острів В. Щоб поповнити свої запаси він має попасти на ділянку берегу MN. Знайти найкоротший шлях для рибалки якщо a=1 км, b=1.5 км, H=2 км, h=1.5 км, L=3.5 км.

Ціна : 10.0грн

139-12.22

Показано 1 по 30 із 312 (всього сторінок: 11)