Прикладна математика

Прикладна математика

Прикладна математика


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Вписати в заданий круг прямокутник найбільшої площі.

Ціна : 5.0грн

00-01.01

На параболі знайти точку, найменш віддалену від прямої .

Ціна : 10.0грн

139-1.1.6

Яку роботу треба виконати, щоб тіло масою m віддалити з поверхні Землі у нескінченність, вважаючи, що силу притягання тіла до Землі можна визначити за формулою , де m - маса тіла, R - радіус Землі, r - відстань, на якій знаходиться тіло від центра Землі?

Ціна : 10.0грн

08-06.283

Через точку М(1;4) провести пряму так, щоб сума величин додатніх відрізків, які відтинаються нею на осях координат, була найменшою. Записати рівняння цієї прямої.

Ціна : 10.0грн

139-02.7

Металевим дротом, довжина якого D м, необхідно обгородити клумбу, яка має форму кругового сектору. Яким має бути радіус круга, щоб площа клумби була найбільшою?

Ціна : 10.0грн

139-03.9

Знайти сторони прямокутника найбільшої площі, вписаного в еліпс .

Ціна : 10.0грн

139-04.10

У баку знаходиться 50 літрів водного розчину сірчаної кислоти, яка містить 4 літри кислоти. Вода вливається в бак зі швидкістю 3 літри за хвилину, а суміш витікає з баку зі швидкістю 2 літри за хвилину, причому концентрація підтримується рівномірною. Скільки кислоти буде в баку через 50 хвилин?

Ціна : 10.0грн

133-5.7.11

Знайти рівняння кривої, яка проходить через точку (2;1), і має таку властивість, що відрізок дотичної від точки дотику М до точки її перетину N з віссю Ox рівний довжині ON.

Ціна : 10.0грн

133-5.8.12

Вікно має форму прямокутника, завершеного півкругом. Периметр вікна рівний 15 м. При якому радіусі півкруга вікно буде пропускати найбільшу кількість світла?

Ціна : 10.0грн

139-05.12

Знайти масу пластинки G, заданої нерівностями поверхнева густина якої .

Ціна : 5.0грн

134-1.12.13

У якому відношенні знаходиться найбільша площа рівнобедреного трикутника, вписаного в круг, до площі цього круга?

Ціна : 10.0грн

139-06.13

Матеріальна точка М рухалась під дією деякої сили по колу Дія сили припинилась у момент, коли положення точки визначалось координатами (2;1). Визначити подальшу траекторію руху точки.

Ціна : 10.0грн

24-50.14

Куля, рухаючись зі швидкістю пробиває стіну товщиною h=0.2 м і вилітає з неї зі швидкістю Вважаючи, що сила опору стіни пропорційна квадрату швидкості кулі, знайти тривалість руху кулі у стіні.

Ціна : 10.0грн

107-02.14

На еліпсі задані дві точки А(1, 4) і В(3, 0). Знайти на даному еліпсі третю точку С таку, щоб площа трикутника АВС була найбільшою.

Ціна : 10.0грн

139-07.15

Визначити форму дзеркала, яке спрямований на нього потік паралельних променів збирає в одну точку.

Ціна : 10.0грн

107-03.16

Необхідно виготовити циліндричну посудину заданого об'єму V, відкриту зверху. Визначити її радіус і висоту так, щоб поверхня посудини була найменшою.

Ціна : 10.0грн

09-33.17

Знайти закон розпаду радію, якщо відомо, що швидкість розпаду прямо пропорційна його масі і через 1600 років початкова маса радію зменшиться у двічі.

Ціна : 10.0грн

107-04.17

Об'єм правильної трикутної призми рівний V0. Якою має бути сторона основи, щоб повна поверхня призми була найменшою?

Ціна : 10.0грн

139-08.17

Необхідно виготовити закритий циліндричний бак з повною поверхнею, рівною S. Якою має бути висота баку, щоб його об'єм був найбільшим?

Ціна : 10.0грн

139-09.18

Периметр рівнобедреного трикутника рівний 2p. Якими мають бути його сторони, щоб об'єм конуса, утвореного обертанням цього трикутника навколо висоти, опущеної на основу, був найбільшим?

Ціна : 10.0грн

139-10.19

За який час витече вся вода з циліндричного баку висотою 2 м і діаметром основи 1 м через отвір у днищі діаметром 1 см?

Ціна : 10.0грн

00-01.20

З кругу радіусом R вирізали сектор з центральним кутом З сектору згорнули конічну поверхню. При якому значенні кута об'єм отриманого конуса буде найбільшим?

Ціна : 10.0грн

139-11.20

При заданій довжині міцність дерев'яної балки прямокутного перерізу пропорційна ширині і квадрату висоти. З циліндричної колоди діаметром d необхідно вирізати балку найбільшої міцності. Визначити ширину і висоту балки.

Ціна : 10.0грн

09-33.1.21

Пліт підтягують до берега за допомогою канату, який намотується на коловорот зі швидкістю 3 м/хв. Визначити швидкість руху плоту у той момент, коли відстань від нього до берега буде рівна 25 м, якщо коловорот знаходиться на березі вище поверхні води на 4 м.

Ціна : 5.0грн

134-1.72.21

Знайти криву, яка проходить через точку (1; 1), у якої відрізок, що відтинається на осі ординат, рівний абсцисі точки дотику.

Ціна : 10.0грн

135-09.21

Згідно закону Ньютона, швидкість охолодження тіла пропорційна різниці температур тіла і навколишнього середовища. Температура вийнятого з печі хліба знижується зі 100о С до 60о С за 20 хвилин. Температура повітря 25о С. За який проміжок часу (від початку охолодження) температура хліба знизиться до 30о С?

Ціна : 10.0грн

135-10.22

Рибалці необхідно переправитись з острова А на острів В. Щоб поповнити свої запаси він має попасти на ділянку берегу MN. Знайти найкоротший шлях для рибалки якщо a=1 км, b=1.5 км, H=2 км, h=1.5 км, L=3.5 км.

Ціна : 10.0грн

139-12.22

Знайти форму дзеркала, яке збирає всі паралельні промені в одну точку.

Ціна : 10.0грн

135-11.23

Обчислити об'єм тіла, обмеженого поверхнями і розміщеного у 1-му октанті.

Ціна : 5.0грн

134-1.25.23

Середнє геометричне координат точки дотику кривої рівне відношенню відрізка, який відтинається дотичною на осі ординат, до подвоєної ординати точки дотику. Знайти рівняння кривої, якщо вона проходить через точку (1; 1).

Ціна : 10.0грн

135-12.24

Показано 1 по 30 із 285 (всього сторінок: 10)