Прикладна математика

Прикладна математика

Прикладна математика


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

На параболі знайти точку, найменш віддалену від прямої .

Ціна : 10.0грн
Код : 139-1.1.6

Через точку М(1;4) провести пряму так, щоб сума величин додатніх відрізків, які відтинаються нею на осях координат, була найменшою. Записати рівняння цієї прямої.

Ціна : 10.0грн
Код : 139-02.7

Металевим дротом, довжина якого D м, необхідно обгородити клумбу, яка має форму кругового сектору. Яким має бути радіус круга, щоб площа клумби була найбільшою?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-03.9

Знайти сторони прямокутника найбільшої площі, вписаного в еліпс .

Ціна : 10.0грн
Код : 139-04.10

У баку знаходиться 50 літрів водного розчину сірчаної кислоти, яка містить 4 літри кислоти. Вода вливається в бак зі швидкістю 3 літри за хвилину, а суміш витікає з баку зі швидкістю 2 літри за хвилину, причому концентрація підтримується рівномірною. Скільки кислоти буде в баку через 50 хвилин?

Ціна : 10.0грн
Код : 133-5.7.11

Знайти рівняння кривої, яка проходить через точку (2;1), і має таку властивість, що відрізок дотичної від точки дотику М до точки її перетину N з віссю Ox рівний довжині ON.

Ціна : 10.0грн
Код : 133-5.8.12

Вікно має форму прямокутника, завершеного півкругом. Периметр вікна рівний 15 м. При якому радіусі півкруга вікно буде пропускати найбільшу кількість світла?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-05.12

Знайти масу пластинки G, заданої нерівностями поверхнева густина якої .

Ціна : 5.0грн
Код : 134-1.12.13

У якому відношенні знаходиться найбільша площа рівнобедреного трикутника, вписаного в круг, до площі цього круга?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-06.13

Матеріальна точка М рухалась під дією деякої сили по колу Дія сили припинилась у момент, коли положення точки визначалось координатами (2;1). Визначити подальшу траекторію руху точки.

Ціна : 10.0грн
Код : 24-50.14

На еліпсі задані дві точки А(1, 4) і В(3, 0). Знайти на даному еліпсі третю точку С таку, щоб площа трикутника АВС була найбільшою.

Ціна : 10.0грн
Код : 139-07.15

Об'єм правильної трикутної призми рівний V0. Якою має бути сторона основи, щоб повна поверхня призми була найменшою?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-08.17

Необхідно виготовити закритий циліндричний бак з повною поверхнею, рівною S. Якою має бути висота баку, щоб його об'єм був найбільшим?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-09.18

Периметр рівнобедреного трикутника рівний 2p. Якими мають бути його сторони, щоб об'єм конуса, утвореного обертанням цього трикутника навколо висоти, опущеної на основу, був найбільшим?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-10.19

З кругу радіусом R вирізали сектор з центральним кутом З сектору згорнули конічну поверхню. При якому значенні кута об'єм отриманого конуса буде найбільшим?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-11.20

Пліт підтягують до берега за допомогою канату, який намотується на коловорот зі швидкістю 3 м/хв. Визначити швидкість руху плоту у той момент, коли відстань від нього до берега буде рівна 25 м, якщо коловорот знаходиться на березі вище поверхні води на 4 м.

Ціна : 5.0грн
Код : 134-1.72.21

Рибалці необхідно переправитись з острова А на острів В. Щоб поповнити свої запаси він має попасти на ділянку берегу MN. Знайти найкоротший шлях для рибалки якщо a=1 км, b=1.5 км, H=2 км, h=1.5 км, L=3.5 км.

Ціна : 10.0грн
Код : 139-12.22

Обчислити об'єм тіла, обмеженого поверхнями і розміщеного у 1-му октанті.

Ціна : 5.0грн
Код : 134-1.25.23

Знайти площу частини сфери обмеженої циліндром .

Ціна : 10.0грн
Код : 134-1.28.25

Матеріальна точка рухається за законом Знайти найбільшу швидкість точки в момент часу, у якій швидкість найбільша.

Ціна : 10.0грн
Код : 139-13.26

Нехай закон прямолінійного руху матеріальної точки має вигляд Обчислити середню швидкість за перші 5 секунд руху і швидкість точки в момент часу t = 2 c.

Ціна : 10.0грн
Код : 139-14.26

Задано закон прямолінійного руху матеріальної точки t - час. Знайти прискорення точки через 3 с після початку руху.

Ціна : 5.0грн
Код : 139-16.27

Знайти шлях, пройдений точкою до повної зупинки, якщо закон прямолінійного руху має вигляд .

Ціна : 5.0грн
Код : 139-15.27

Закони руху по прямій двох матеріальних точок мають вигляд З якою швидкістю віддаляються ці точки одна від другої в момент зустрічі?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-17.28

Маховик, який затримується гальмами, повертається за t c на кут (рад). Знайти кутову швидкість обертання маховика в момент t = 7 c і момент часу, в який маховик зупиниться.

Ціна : 5.0грн
Код : 139-18.28

Тіло масою m0 = 1500 кг падає з висоти h = 4500 м і втрачає масу (згоряє) пропорційно часу падіння. Коефіцієнт пропорційності k = 50 кг/с. Вважаючи, що початкова швидкість v0 = 0, прискорення g = 10 м/с2, і нехтуючи опором повітря, знайти найбільшу кінетичну енергію тіла.

Ціна : 10.0грн
Код : 139-19.29

На якій відстані h від горизонтальної площини слід розмістити лампочку, щоб в заданій точці А площини освітленість була б найбільшою.

Ціна : 10.0грн
Код : 139-20.30

Для виготовлення чотирьох видів продукції використовують три види сировини Запаси сировини та норми витрат наведені в таблиці: Визначити кількість продукції яку можна виготовити, якщо сировину буде повністю вичерпано. Вказати базовий розв'язок.

Ціна : 15.0грн
Код : 147-03.31

На якій відстані від землі потрібно зробити отвір в циліндричній посудині висотою H, щоб дальність струменю з отвору була найбільшою?

Ціна : 10.0грн
Код : 139-21.32

Маючи n однакових електричних елементів живлення, можна різними способами скласти з них батарею, з'єднуючи по strong>a елементів послідовно, а потім отримані групи (числом n/a) - паралельно. Струм, який дає така батарея, визначається формулою де Е - електрорушійна сила одного елементу, r - його внутрішній опір, R - зовнішній опір. Визначити, при якому значенні a батарея дає найбільший струм.

Ціна : 10.0грн
Код : 139-22.33

Показано 1 по 30 із 103 (всього сторінок: 4)