Диференціальні рівняння

Диференціальні рівняння

Задачі що приводять до розв'язування диференціальних рівнянь


Сортування:
Відображати:

Човен рухається в стоячій воді зі швидкістю v0=10 км/год. На повній швидкості двигун човна був вимкнений, і через 2 хвилини швидкість човна впала до v1=0,05 км/год. Визначити швидкість, з якою рухався човен через 40 сек. після вимкнення двигуна, вважаючи, що опір води пропорційний швидкості руху човна.

Ціна : 10.0грн

134-1.14.11

У баку знаходиться 50 літрів водного розчину сірчаної кислоти, яка містить 4 літри кислоти. Вода вливається в бак зі швидкістю 3 літри за хвилину, а суміш витікає з баку зі швидкістю 2 літри за хвилину, причому концентрація підтримується рівномірною. Скільки кислоти буде в баку через 50 хвилин?

Ціна : 10.0грн

133-2.7.11

Крива проходить через точку M0(1;2). Кожна дотична до цієї кривої перетинає пряму y = 1 в точці з абсцисою, рівною подвоєній абсцисі точки дотику. Знайти цю криву.

Ціна : 10.0грн

134-1.15.12

Знайти рівняння кривої, яка проходить через точку (2;1), і має таку властивість, що відрізок дотичної від точки дотику М до точки її перетину N з віссю Ox рівний довжині ON.

Ціна : 10.0грн

133-2.8.12

Куля, рухаючись зі швидкістю пробиває стіну товщиною h=0.2 м і вилітає з неї зі швидкістю Вважаючи, що сила опору стіни пропорційна квадрату швидкості кулі, знайти тривалість руху кулі у стіні.

Ціна : 10.0грн

107-02.14

Визначити форму дзеркала, яке спрямований на нього потік паралельних променів збирає в одну точку.

Ціна : 10.0грн

107-03.16

Знайти закон розпаду радію, якщо відомо, що швидкість розпаду прямо пропорційна його масі і через 1600 років початкова маса радію зменшиться у двічі.

Ціна : 10.0грн

107-04.17

Циліндричний резервуар з вертикальною віссю висотою 6 м і діаметром 4 м має на дні круглий отвір радіусом 1/12 м. Необхідно встановити залежність рівня води в резервуарі від часу t, а також визначити час, за який витіче вся вода.

Ціна : 10.0грн

131-01.20

Площа трикутника, утвореного радіус-вектором будь-якої точки M = (x,y) кривої, дотичною в цій точці, і віссю абсцис, рівна 2. Знайти рівняння кривої, якщо вона проходить через точку (2,-2).

Ціна : 10.0грн

134-1.36.20

Знайти криву, яка проходить через точку (1; 1), у якої відрізок, що відтинається на осі ординат, рівний абсцисі точки дотику.

Ціна : 10.0грн

135-09.21

Згідно закону Ньютона, швидкість охолодження тіла пропорційна різниці температур тіла і навколишнього середовища. Температура вийнятого з печі хліба знижується зі 100о С до 60о С за 20 хвилин. Температура повітря 25о С. За який проміжок часу (від початку охолодження) температура хліба знизиться до 30о С?

Ціна : 10.0грн

135-10.22

Краплина дощу з початковою масою М г, вільно падаючи у повітрі, рівномірно випаровується і що секунди втрачає масу m г. Сила опору повітря пропорційна швидкості v = v(t) руху краплі. Знайти залежність швидкості руху краплини від часу, який минув з початку падіння краплі, якщо у початковий момент часу швидкість краплини рівна нулю (коефіцієнт пропорційності .

Ціна : 10.0грн

134-1.41.23

Знайти форму дзеркала, яке збирає всі паралельні промені в одну точку.

Ціна : 10.0грн

135-11.23

Середнє геометричне координат точки дотику кривої рівне відношенню відрізка, який відтинається дотичною на осі ординат, до подвоєної ординати точки дотику. Знайти рівняння кривої, якщо вона проходить через точку (1; 1).

Ціна : 10.0грн

135-12.24

Посудина об'ємом 20 літрів містить повітря (80% азоту і 20% кисню).  В посудину надходить 0,1 літра азоту в секунду, який неперервно перемішується, і витікає така ж кількість суміші.  Через який час в посудині буде 99% азоту?

Ціна : 10.0грн

72-4.5.26

Знайти рівняння кривих, у яких дотична, проведена у будь-якій точці М, відтинає на осі OY відрізок, рівний квадрату ординати точки дотику.

Ціна : 10.0грн

134-1,.54.27

Після вимкнення двигуна човен сповільнює рух під дією опору води, який пропорційний швидкості човна. Початкова швидкість човна  2 м/с, через 4 с її швидкість стала рівна 1 м/с.  Коли швидкість зменшиться до 0,25 м/с?  Який шлях може пройти човен до повної зупинки?

Ціна : 10.0грн

72-5.1.29

Нехай рідина витікає з деякого резервуару через отвір в ньому зі швидкістю, яка рівна де g = 10 м/с2, h - витота рівня рідини над отвором. За який час вся рідина витіче з резервуару циліндричної форми з діаметром 2R = 1,8 м і висотою H = 2,45 м через отвір у днищі, діаметром 2r = 6см? Вісь резервуару вертикальна.

Ціна : 10.0грн

157-50.33

За який час витіче вода з вертикального циліндричного баку діаметром 2R = 1.8 м і висотою H = 2.45 м через отвір у днищі діаметром 2r = 6 см?  При розв'язуванні прийняти, що вода витікає з баку зі швидкістю, рівною  де    - прискорення сили тяжіння, h - висота рівня води над отвором, а k - деякий безрозмірний емпіричний коефіцієнт, рівний для води 0,6.

Ціна : 10.0грн

72-5.3.33

Знайти криву y = f(x), знаючи, що піврізниця піддотичної і піднормалі в одній її точці рівна абсцисі точки дотику.

Ціна : 10.0грн

134-1.68.33

Нехай рідина витікає з деякого резервуару через отвір в ньому зі швидкістю, яка рівна де g = 10 м/с2, h - висота рівня рідини над отвором. За який час вся рідина витіче з резервуару циліндричної форми з діаметром 2R = 1,8 м і висотою H = 2,45 м, якщо вісь циліндричного резервуару розміщена горизонтально, а отвір  діаметром 2r = 6см знаходиться у нижній частині резервуару?

Ціна : 10.0грн

157-51.34

Резервуар має форму кругового конусу радіусом R = 6 см і висотою H = 10 см, повернутого вершиною донизу. За який час з резервуару витече вся вода через круглий отвір діаметром 0,5 см, зробленим у вершині конуса?

Ціна : 10.0грн

157-52.34

У прямокуний бак розміром 60 см х 75 см і висотою 80 см надходить 1,8 літрів води за секунду. У днищі баку є отвір площею S = 2,5 см2. За який час бак наповниться водою?

Ціна : 10.0грн

157-53.35

Гумовий шнур довжиною 1 м під дією сили f кГ пдовжується на kf метрів. На скільки подовжиться такий же шнур довжиною l і вагою P під дією своєї ваги, якщо підвісити його за один кінець?

Ціна : 10.0грн

157-54.35

В посудину, яка містить 10 л води, починаючи з деякого моменту, неперервно надходить зі швидкістю 2 л/хв розчин, у кожному літрі якого міститься 0,3 кг солі. Розчин, що надходить, перемішується з водою, а суміш витікає з посудини з тією ж швидкістю. Скласти диференціальне рівняння, що описує цей процес. Скільки солі буде в посудині через 5 хвилин?

Ціна : 10.0грн

75-20.35

Знайти атмосферний тиск на висоті h, якщо на поверхні Землі тиск рівний 1 кГ/см2 і густина повітря 0,0012 г/см3.

Ціна : 10.0грн

157-55.36

Посудина об'ємом 30л наповнена повітрям (80% азоту і 20% кисню). У посудину закачується 0,2л азоту в секунду, який неперервно перемішується з повітрям. З посудини витікає така сама кількість суміші. Через який час у посудині буде 90% азоту?

Ціна : 10.0грн

107-01.40

Визначити швидкість, з якою метеорит впаде на Землю, вважаючи, що він падає прямолінійно з необмежено великої відстані зі стану спокою і при його русі до Землі прискорення обернено пропорційне квадрату відстані від центру Землі.  Опором повітря знехтувати.

Ціна : 10.0грн

134-2.5.41

     Знайти закон руху матеріальної точки масою m  по прямій ОА під дією відштовхувальної сили, обернено пропорційної кубу відстані x = |OM| точки від нерухомого центру О.

Ціна : 10.0грн

134-2.11.43

Знайти закон зміни сили струму I в електричному колі з опором R, самоіндукцією L, вважаючи, що напруга U є сталою, а сила струму у початковий момент дорівнює I0.

Ціна : 10.0грн

107-01.52

Показано 1 по 30 із 84 (всього сторінок: 3)