Застосування похідної

Застосування похідної

Застосування похідної при розв'язуванні прикладних задач


Сортування:
Відображати:

Вписати в заданий круг прямокутник найбільшої площі.

Ціна : 5.0грн

00-01.01

На параболі знайти точку, найменш віддалену від прямої .

Ціна : 10.0грн

139-1.1.6

Через точку М(1;4) провести пряму так, щоб сума величин додатніх відрізків, які відтинаються нею на осях координат, була найменшою. Записати рівняння цієї прямої.

Ціна : 10.0грн

139-02.7

Металевим дротом, довжина якого D м, необхідно обгородити клумбу, яка має форму кругового сектору. Яким має бути радіус круга, щоб площа клумби була найбільшою?

Ціна : 10.0грн

139-03.9

Знайти сторони прямокутника найбільшої площі, вписаного в еліпс .

Ціна : 10.0грн

139-04.10

Вікно має форму прямокутника, завершеного півкругом. Периметр вікна рівний 15 м. При якому радіусі півкруга вікно буде пропускати найбільшу кількість світла?

Ціна : 10.0грн

139-05.12

У якому відношенні знаходиться найбільша площа рівнобедреного трикутника, вписаного в круг, до площі цього круга?

Ціна : 10.0грн

139-06.13

На еліпсі задані дві точки А(1, 4) і В(3, 0). Знайти на даному еліпсі третю точку С таку, щоб площа трикутника АВС була найбільшою.

Ціна : 10.0грн

139-07.15

Необхідно виготовити циліндричну посудину заданого об'єму V, відкриту зверху. Визначити її радіус і висоту так, щоб поверхня посудини була найменшою.

Ціна : 10.0грн

09-33.17

Об'єм правильної трикутної призми рівний V0. Якою має бути сторона основи, щоб повна поверхня призми була найменшою?

Ціна : 10.0грн

139-08.17

Необхідно виготовити закритий циліндричний бак з повною поверхнею, рівною S. Якою має бути висота баку, щоб його об'єм був найбільшим?

Ціна : 10.0грн

139-09.18

Периметр рівнобедреного трикутника рівний 2p. Якими мають бути його сторони, щоб об'єм конуса, утвореного обертанням цього трикутника навколо висоти, опущеної на основу, був найбільшим?

Ціна : 10.0грн

139-10.19

За який час витече вся вода з циліндричного баку висотою 2 м і діаметром основи 1 м через отвір у днищі діаметром 1 см?

Ціна : 10.0грн

00-01.20

З кругу радіусом R вирізали сектор з центральним кутом З сектору згорнули конічну поверхню. При якому значенні кута об'єм отриманого конуса буде найбільшим?

Ціна : 10.0грн

139-11.20

При заданій довжині міцність дерев'яної балки прямокутного перерізу пропорційна ширині і квадрату висоти. З циліндричної колоди діаметром d необхідно вирізати балку найбільшої міцності. Визначити ширину і висоту балки.

Ціна : 10.0грн

09-33.1.21

Пліт підтягують до берега за допомогою канату, який намотується на коловорот зі швидкістю 3 м/хв. Визначити швидкість руху плоту у той момент, коли відстань від нього до берега буде рівна 25 м, якщо коловорот знаходиться на березі вище поверхні води на 4 м.

Ціна : 5.0грн

134-1.72.21

Рибалці необхідно переправитись з острова А на острів В. Щоб поповнити свої запаси він має попасти на ділянку берегу MN. Знайти найкоротший шлях для рибалки якщо a=1 км, b=1.5 км, H=2 км, h=1.5 км, L=3.5 км.

Ціна : 10.0грн

139-12.22

Для зупинки річкового судна біля пристані з нього кидають канат, який намотують на стовп, вкопаний біля пристані. Один кінець канату прикріплений до судна, а інший тягне робітник на пристані. Відомо коефіцієнт тертя канату об стовп кількість витків канату навколо стовпа - 3. Нехай робітник тягне з силою 100 Н. Яка сила гальмує судно?

Ціна : 10.0грн

00-01.24

Матеріальна точка рухається за законом Знайти найбільшу швидкість точки в момент часу, у якій швидкість найбільша.

Ціна : 10.0грн

139-13.26

Нехай закон прямолінійного руху матеріальної точки має вигляд Обчислити середню швидкість за перші 5 секунд руху і швидкість точки в момент часу t = 2 c.

Ціна : 10.0грн

139-14.26

Задано закон прямолінійного руху матеріальної точки t - час. Знайти прискорення точки через 3 с після початку руху.

Ціна : 5.0грн

139-16.27

Знайти шлях, пройдений точкою до повної зупинки, якщо закон прямолінійного руху має вигляд .

Ціна : 5.0грн

139-15.27

Закони руху по прямій двох матеріальних точок мають вигляд З якою швидкістю віддаляються ці точки одна від другої в момент зустрічі?

Ціна : 10.0грн

139-17.28

Маховик, який затримується гальмами, повертається за t c на кут (рад). Знайти кутову швидкість обертання маховика в момент t = 7 c і момент часу, в який маховик зупиниться.

Ціна : 5.0грн

139-18.28

Тіло масою m0 = 1500 кг падає з висоти h = 4500 м і втрачає масу (згоряє) пропорційно часу падіння. Коефіцієнт пропорційності k = 50 кг/с. Вважаючи, що початкова швидкість v0 = 0, прискорення g = 10 м/с2, і нехтуючи опором повітря, знайти найбільшу кінетичну енергію тіла.

Ціна : 10.0грн

139-19.29

На якій відстані h від горизонтальної площини слід розмістити лампочку, щоб в заданій точці А площини освітленість була б найбільшою.

Ціна : 10.0грн

139-20.30

На якій відстані від землі потрібно зробити отвір в циліндричній посудині висотою H, щоб дальність струменю з отвору була найбільшою?

Ціна : 10.0грн

139-21.32

Маючи n однакових електричних елементів живлення, можна різними способами скласти з них батарею, з'єднуючи по strong>a елементів послідовно, а потім отримані групи (числом n/a) - паралельно. Струм, який дає така батарея, визначається формулою де Е - електрорушійна сила одного елементу, r - його внутрішній опір, R - зовнішній опір. Визначити, при якому значенні a батарея дає найбільший струм.

Ціна : 10.0грн

139-22.33

У прямокутному листі картону довжиною 48 см і шириною 30 см вирізають в кутах однакові квадрати і з заликової частини склеюють відкриту прямокутну коробку.  Яка повинна бути сторона квадратів, які вирізають, щоб об'єм коробки був найбільшим?

Ціна : 10.0грн

149-17.33

Відомо, що міцність дерев'яного бруса з прямокутним поперечним перерізом пропорційна його ширині a і квадрату висоти b. Знайти розміри бруса найбільшої міцності, який можна вирізати з колоди діаметром d.

Ціна : 10.0грн

139-23.35

Показано 1 по 30 із 103 (всього сторінок: 4)