Теорія ймовірності

Теорія ймовірності

Теорія ймовірності


Уточнити пошуковий запит

Сортування:
Відображати:

Щільність розподілу нормально розподіленої випадкової величини X має вид   . Знайти ймовірність того, що абсолютне відхилення випадкової величини від її математичного сподівання не перевищує 0,1, знайти величини .

Ціна : 6.0грн

153-2.3.1

Гральний кубик кидають 6 разів. Знайти ймовірність наступних подій: A={3 очки випало рівно два рази}, B={3 очки випало не менше двох разів}, C={3 очки випало хоча б один раз}.

Ціна : 5.0грн

153-1.6.1

Закон розподілу дискретної випадкової величини X має вид: Знайти ймовірності P4, P5 і дисперсію D(x), якщо математичне сподівання M(x) = -0,5 + 0,5m+0,1n.

Ціна : 10.0грн

73-12.2.1

Випадкова величина X задана рядом розподілу: Випадкова величина Y = 2X2 + 1. Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини Y.

Ціна : 5.0грн

153-2.4.1

Випадкова величина X задана рядом розподілу Знайти математичне сподівання, дисперсію і моду випадкової величини.

Ціна : 5.0грн

153-2.2.1

В групі 30 студентів. Необхідно обрати старосту, його заступника і профорга. Скількома способами можна це зробити?

Ціна : 6.0грн

Matn-4.1.1

Дано три схеми з'єднання елементів. Вважається, що для роботи схеми при послідовному з'єднанні елементів необхідна робота кожного з елементів, при паралельному - робота хоча б одного з елементів. Відома надійність pk k-го елемента (відповідно qk =1-p- ймовірність його відмови). Відмови елементів є незалежними в сукупності подій. Обчислити ймовірність роботи кожної зі схем.


Ціна : 10.0грн

153-1.4.1

У в'язці з 3 ключів тільки один підходить до дверей. Ключі перебирають до тих пір, поки не знайдеться підходящий. Побудувати закон розподілу випадкової величини - кількості випробуваних ключів.

Ціна : 5.0грн

158-4.3.1

Випадкова величина X задана рядом розподілу: Знайти функцію розподілу і ймовірність того, що випадкова величина набуває значень у проміжку [2, 5). Побудувати многокутник розподілу і графік функції розподілу випадкової величини.

Ціна : 10.0грн

153-2.1.1

Закон розподілу системи дискретних випадкових величин (X, Y) задано таблицею Знайти: F(x,y), F1(x), F2(y), F(x|Y=-1), M[X], M[Y], KXY. Чи залежні випадкові величини X i Y?

Ціна : 15.0грн

153-2.5.1

На відрізок AD довжиною l навмання ставиться точка. Яка ймовірність того, що довжина одного з отриманих відрізків буде вдвічі більшою довжини другого (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.1

В ящику знаходяться однотипні деталі, з яких 20 виготовлені на заводі А, 30 деталей виготовлено на заводі В, 50 деталей - на заводі С. Відсоток бракованих деталей, виготовлених на заводі А, становить 5%, на заводі В - 3% і на заводі С - 2%. Яка ймовірність того, що взята навманні з ящика деталь буде не бракована?

Ціна : 5.0грн

153-1.5.1

На лінію збору заводу надійшли комплектуючі від трьох постачальників у кількості: 35 від першого, 25 від другого і 50 від третього постачальника. Ймовірність якісного виготовлення деталі у першого постачальника 0,8, у другого 0,7 і у третього 0,8. Яка ймовірність того, що взята навмання деталь виявиться якісною?

Ціна : 10.0грн

Math-4.2.1

З множини чисел 1,2,...,9 послідовно вибирають три числа. Задати простір елементарних подій і випадкові події: А = ( вибрали числа 2,7,9 у довільному порядку); В = (сума вибраних чисел рівна 9); С = (добуток вибраних чисел рівний 18).

Ціна : 5.0грн

153-1.1.2

Дискретна випадкова величина X може приймати три значення: x1 = 3 з ймовірністю p1 = 0.2; x2 = 5 з ймовірністю p2 = 0.4; x3 з ймовірністю p3. Відомо, що M[X]=5,8. Знайти .

Ціна : 5.0грн

153-2.2.2

Щільність розподілу неперервної випадкової величини X має вигляд: Знайти: а) параметр a; б) функцію розподілу F(x); в) ймовірність попадання випадкової величини X в інтервал (5, 7); г) математичне сподівання M(x) i D(x); д) побудувати графіки F(x) i f(x).

Ціна : 10.0грн

73-12.2.2

Вартість одного квитка миттєвої лотереї 50 грн, ймовірність виграшу - 0,2. Гравець купує по одному квитку до виграшу, але не більше п'яти квитків. Випадкова величина X - сума витрачених грошей. Побудувати многокутник розподілу випадкової дискретної величини X і графік функції розподілу. Знайти ймовірність того, що сума витрачених грошей менша 200 грн (подія В).

Ціна : 10.0грн

153-2.1.2

Виготовленням деталей послідовно і незалежно зайняті двоє робітників. Перший працівник може допустити брак з ймовірністю 0.1, а другий - з ймовірністю 0,2. Знайти ймовірність подій: А = {виготовлена якісна деталь}, В = {тільки один з працівників допустив брак}.

Ціна : 5.0грн

153-1.4.2

В квадрат зі стороною 2a вписаний круг. В квадрат навмання кидають 4 точки. Знайти ймовірність наступних подій: A={тільки одна точка попала в круг}, B={три точки попали в круг}, C={принаймі три точки попали в круг}.

Ціна : 5.0грн

153-1.6.2

Здійснюється три постріли по мішені. Ймовірність влучення при кожному пострілі рівна p, промаху - q = 1-p. Написати у вигляді таблиць закони розподілу: системи випадкових величин (X,Y), випадкових величин X i Y,  якщо X - число пострілів до першого влучення (включно), Y -  число промахів. Знайти математичне сподівання випадкових величин X i Y,  кореляційний момент KXY , умовний закон розподілу і умовне математичне сподівання випадкової величини X при Y = 2.

Ціна : 10.0грн

153-2.5.2

Після здачі державного екзамену відносна частота отримання оцінок "добре" та "відмінно" дорівнювала 0,6. Скільки випускників здали екзамен, якщо, крім того, вони отримали 48 оцінок "задовільно"?

Ціна : 8.0грн

ВМ11-02.10

Скількома способами можна впорядкувати множину {1,2,...,2n} так, щоб парне число мало парний номер?

Ціна : 5.0грн

153-1.2.2

Площина поділена паралельними прямими, які розташовані одна від одної на відстані почергово 1 см і 9 см. На площину кидають монету радіус якої 2 см. Яка ймовірність, що монета не перетне жодної прямої (подія А)?

Ціна : 10.0грн

153-1.3.2

Маємо дві партії приладів: перша складається зі 100 приладів, серед яких 4 дефектних, друга складається з 80 приладів, серед яких 2 дефектних. З першої партії береться 10 приладів, а з другої - 15. З утвореної нової партії беруть один прилад. Яка ймовірність того, що він буде дефектним?

Ціна : 5.0грн

153-1.5.2

Яка ймовірність того, що подія А відбудеться двічі :     а) при 2-х випробовуваннях;    б) при 3-х випробовуваннях;    в) при 10 випробовуваннях, якщо ймовірність появи події при кожному випробовуванні рівна 0,4?

Ціна : 10.0грн

ВМ06-02.465

Відхилення на відстані від лінії прицілу при стрільбі з гармати - випадкова величина X, розподілена по закону м. Яка ймовірність, що відхилення при одному пострілі перевищить 150 м? Здійснено 9 пострілів. Яка найбільш ймовірна кількість пострілів, при яких абсолютна величина відхилення не перевищує 80 м?

Ціна : 5.0грн

153-2.3.2

З множини чисел 1,2,...,9 послідовно вибирають три числа. Задати простір елементарних подій і випадкові події: А = ( послідовно обрані числа утворюють число 279); В = (першим вибрали число 2, а третім 9); С = (добуток вибраних чисел рівний 18).

Ціна : 5.0грн

153-1.1.3

В урну, яка містить n кульок, опустили білу кульку. Після чого навмання вийняли одну кульку. Знайти ймовірність того, що вийняли білу кульку, якщо рівноможливі всі гіпотеези про початковий склад кульок за кольорами.

Ціна : 5.0грн

153-1.5.3

Два спортсмени залпом стріляють по мішені. Ймовірність влучення в мішень для першого спортсмена 0,8, для другого - 0,5. Здійснено три залпи. Випадкова величина X - число влучень у мішень. Побудувати многокутник розподілу, графік функції розподілу випадкової дискретної величини X. Знайти ймовірність того, що після трьох залпів буде не менше двох влучень в мішень (подія D).

Ціна : 10.0грн

153-2.1.3

Відомо, що на зустріч випускників Петров прийде з ймовірністю p1. Сидоров - з ймовірністю p2 і Федоров - з ймовірністю p3. Випускники приходять на зустріч незалежно один від одного. Знайти ймовірність подій: А = {прийшли тільки двоє з названих людей}, B={Петров і Сидоров прийшли на зустріч}, C={хоча б один з названих людей прийшов на зустріч}.

Ціна : 5.0грн

153-1.4.3

Показано 1 по 30 із 354 (всього сторінок: 12)