Випадкові величини

Випадкові величини

Випадкові величини


Сортування:
Відображати:

За статистичними даними хоча б одна пожежа, що потребує виїзду пожежної команди, може виникнути у трьох районах міста з номерами 1, 2, 3 протягом часу Т з відповідною ймовірністю р1 = 0.1, р2 = 0.2, р3 = 0.3. Нехай Х - кількість районів з трьох даних, у яких за час Т трапилась хоча б одна пожежа. Вважається, що пожежі трапляються незалежно.

Необхідно : 1) скласти ряд (таблицю) розподілу випадкової величини Х; 2) знайти mX ; 3) обчислити P(X>mX).

Ціна : 10.0грн
Код : 130-05.43

Густина ймовірності випадкової величини Х задана формулою Знайти : С; F(x); mX; DX; ; (X>mX); Me; Побудувати графіки f(x) i F(x).

Ціна : 10.0грн
Код : 130-06.44

Яким має бути середнє квадратичне відхилення щоб товщина Х металевого листа, що виготовляється підприємством, відрізнялась від номіналу m=2 мм не більше, ніж на 5% номіналу з ймовірністю, не меншою 0.99? Вважається, що випадкова величина Х розподілена нормально.

Ціна : 5.0грн
Код : 130-07.45

X, Y - індикатори подій А, В, які означають позитивні відповіді на питання анкети соціологічного опитування. За даними опитування двовимірна випадкова величина (X,Y) має наступну таблицю розподілу: Позитивній відповіді присвоєно ранг 1, негативній - 0. Знайти коефіцієнт кореляції .

Ціна : 10.0грн
Код : 130-08.46

Двовимірна випадкова величина (X,Y) рівномірно розподілена в області D. D - чверть круга: . Скласти густину ймовірності знайти обчислити з'ясувати залежність X,Y.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-09.47

Щільність ймовірності випадкової величини X задана формулою Знайти: Побудувати графіки .

Ціна : 10.0грн
Код : 130-06.51

За кількістю X домішок товар поділяється на дві групи. Товар першої групи містить домішки у кількості, меншій 1%. Товар другої групи - більше 1%. X - випадкова величина, розподілена нормально з параметрами . Знайти, скількі відсотків у загальному об'ємі продукції становлять товари першої і другої груп.

Ціна : 5.0грн
Код : 130-07.52

Щільність ймовірності двовимірної випадкової величини (X,Y) задана формулою . Знайти: . З'ясувати залежність X,Y.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-09.53

Деталі на виробництві сортуються на 4 групи за величиною відхилень від номіналів двох суттєвих параметрів. Відхилення ранжируються. Ранги X, Y відхилень можуть приймати лише значення 0 і 1. Розподіл двовимірної випадкової величини (X,Y) задано таблицею. .  Тут р11=0.94, р12=0.01, р21=0.02, р22=0.03.  Знайти коефіцієнт кореляції який називається ранговим.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-08.53

З урни, яка містить три білих і п'ять чорних кульок, навмання виймають три кульки. Нехай Х - число вийнятих чорних кульок. Побудувати ряд розподілу випадкової величини Х і знайти її математичне сподівання.

Ціна : 5.0грн
Код : 155-10.14.116

Два стрільці незалежно один від одного здійснюють по одному пострілу в мішень. Ймовірність влучення по мішені для першого стрільця рівна 0.6, для другого - 0.7. Випадкова величина Х - сумарна кількість влучень по мішені. Знайти числові характеристики цієї випадкової величини.

Ціна : 5.0грн
Код : 155-10.16.117

Мисливець, маючи п'ять патронів, стріляє в ціль до першого влучення (або поки не використає всі патрони). Побудувати графік функції розподілу випадкової величини Х - кількості використаних патронів, якщо ймовірність влучення при кожному пострілі рівна 0,4.

Ціна : 10.0грн
Код : 155-1015.117

Щільність ймовірностей випадкової величини Х задана виразом Знайти функцію розподілу величини Х і обчислити її математичне сподівання і дисперсію.

Ціна : 5.0грн
Код : 155-10.19.121

В апаратурі за 10000 годин роботи в середньому виходять з ладу 10 ламп. Знайти ймовірність того, що апаратура не вийде з ладу за 1000 годин неперервної роботи.

Ціна : 5.0грн
Код : 155-10.22.125

Екзаменаційний білет складається з 5-ти питань. На кожне питання дано три відповіді, серед яких необхідно обрати одну вірну. Яка ймовірність того, що методом простого вгадування вдасться відповісти, принаймі, на 4 питання?

Ціна : 5.0грн
Код : 155-10.20.125

Випадкова величина Х розподілена нормально з параметрами Обчислити ймовірність нерівності 0 < X < 3.

Ціна : 5.0грн
Код : 155-10.26.131

Здійснюється два незалежних вимірювання приладом, який має системну похибку +5 мм і середнє квадратичне відхилення 6 мм. Яка ймовірність того, що виміряні значення будуть відхилятись від дійсних не більше чим на 15 мм?

Ціна : 10.0грн
Код : 155-10.27.131

Знайти середньоквадратичну похибку вимірювального приладу, якщо системних похибок він не дає, а випадкові помилки вимірювання мають нормальний розподіл і з ймовірністю 0,9 не виходять за межі мм.

Ціна : 10.0грн
Код : 155-10.28.132

Баскетболіст кидає м'яч в кільце. Ймовірність влучання при одному кидку рівна 0,6.  Скласти закон розподілу ймовірності кількості кидків, якщо баскетболіст припиняє кидки, як тільки влучить в кільце.

Ціна : 5.0грн
Код : 58-04.152

Незалежні випадкові величини X i Y  задані законами розподілу     .  Скласти закон розподілу випадкової величини   .  Знайти математичне сподівання і дисперсію величин  X, Y, Z і переконатись в тому, що   .  Обчислити також   .

Ціна : 5.0грн
Код : 58-04.155

Випадкова величина X задана густиною розподілу    при    і    при    Визначити параметр  і функцію розподілу .  Знайти також ймовірність того, що в чотирьох випробовуваннях X рівно три рази прийме значення, що належить до інтервалу  (0,25; 0,75).

Ціна : 5.0грн
Код : 58-01.157

Випадкова величина  X  задана інтегральною функцією розподілу    Необхідно :  а) знайти значення параметра ;  б)  знайти  щільність ймовірності   ;  в) побудувати графіки функцій   ;  г)знайти ймовірність того, що X належить інтервалу  

Ціна : 5.0грн
Код : 58-02.157

Для випадкової величини X,  заданої функцією розподілу    при    при    при   визначити :  значення параметра    функцію густини    початкові і центральні моменти перших чотирьох порядків, а також асиметрію і ексцес.  побудувати графіки   .

Ціна : 10.0грн
Код : 58-01.159

Густина розподілу ймовірності неперервної випадкової величини Х має графік, зображений на малюнку 

 Необхідно знайти :  а) невідоме число m ;  б)  функцію розподілу випадкової величини X  і побудувати її графік;  в)  математичне сподівання    г) дисперсію   .

Ціна : 10.0грн
Код : 58-02.160

Випадкова величина Х розподілена рівномірно на інтервалі  (-4; 6).  Написати функцію щільності і розподілу Х та обчислити ймовірність   .

Ціна : 5.0грн
Код : 58-01.162

Щільність розподілу нормально розподіленої випадкової величини Х має вигляд :    Необхідно знайти : а) невідомий параметр ;  б)  математичне сподівання    і дисперсію ;  в) ймовірність виконання нерівності   ; г) ймовірність виконання нерівності  де   .

Ціна : 5.0грн
Код : 58-04-163

Кидають чотири монети. Нехай якщо і-та монета випала орлом вверх, і   в протилежному випадку, і = 1,2,3,4. Побудувати ряд розподілу випадкової величини і знайти, використовуючи цей ряд, ймовірність .

Ціна : 10.0грн
Код : 21-1.288

Точка А випадковим чином вибирається в квадраті . Знайти густину ймовірностей випадкової величини , рівної відстані від точки А до початку координат.

Ціна : 10.0грн
Код : 21-1.290

Кидають гральний кубик. Нехай - кількість очок, що випали. Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини

Ціна : 10.0грн
Код : 21-1.294

Знайти характеристичну функцію дискретної випадкової величини , яка має геометричний розподіл ( приймає значення n = 1,2,... і де  За характеристичною функцією знайти математичне сподівання і дисперсію. 

Ціна : 10.0грн
Код : 21-01.313


Показано 1 по 30 із 52 (всього сторінок: 2)