Випадкові величини

Випадкові величини

Випадкові величини


Сортування:
Відображати:

Кидають чотири монети. Нехай якщо і-та монета випала орлом вверх, і   в протилежному випадку, і = 1,2,3,4. Побудувати ряд розподілу випадкової величини і знайти, використовуючи цей ряд, ймовірність .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.288

Знайти характеристичну функцію дискретної випадкової величини , яка має геометричний розподіл ( приймає значення n = 1,2,... і де  За характеристичною функцією знайти математичне сподівання і дисперсію. 

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.313

Точка А випадковим чином вибирається в квадраті . Знайти густину ймовірностей випадкової величини , рівної відстані від точки А до початку координат.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.290

Кидають гральний кубик. Нехай - кількість очок, що випали. Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.294

Нехай випадкова величина  має нормальний розподіл , тобто є неперервною випадковою величиною зі щільністю ймовірностей .  Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.318

Випадкова величина розподвлена по нормальному закону N(0,4).  Знайти ймовірність випадкової події   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ21-1.325

За статистичними даними хоча б одна пожежа, що потребує виїзду пожежної команди, може виникнути у трьох районах міста з номерами 1, 2, 3 протягом часу Т з відповідною ймовірністю р1 = 0.1, р2 = 0.2, р3 = 0.3. Нехай Х - кількість районів з трьох даних, у яких за час Т трапилась хоча б одна пожежа. Вважається, що пожежі трапляються незалежно.

Необхідно : 1) скласти ряд (таблицю) розподілу випадкової величини Х; 2) знайти mX ; 3) обчислити P(X>mX).

Ціна : 10.0грн
Код : 130-05.43

Густина ймовірності випадкової величини Х задана формулою Знайти : С; F(x); mX; DX; ; (X>mX); Me; Побудувати графіки f(x) i F(x).

Ціна : 10.0грн
Код : 130-06.44

Яким має бути середнє квадратичне відхилення щоб товщина Х металевого листа, що виготовляється підприємством, відрізнялась від номіналу m=2 мм не більше, ніж на 5% номіналу з ймовірністю, не меншою 0.99? Вважається, що випадкова величина Х розподілена нормально.

Ціна : 5.0грн
Код : 130-07.45

X, Y - індикатори подій А, В, які означають позитивні відповіді на питання анкети соціологічного опитування. За даними опитування двовимірна випадкова величина (X,Y) має наступну таблицю розподілу: Позитивній відповіді присвоєно ранг 1, негативній - 0. Знайти коефіцієнт кореляції .

Ціна : 10.0грн
Код : 130-08.46

Двовимірна випадкова величина (X,Y) рівномірно розподілена в області D. D - чверть круга: . Скласти густину ймовірності знайти обчислити з'ясувати залежність X,Y.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-09.47

Щільність ймовірності випадкової величини X задана формулою Знайти: Побудувати графіки .

Ціна : 10.0грн
Код : 130-06.51

За кількістю X домішок товар поділяється на дві групи. Товар першої групи містить домішки у кількості, меншій 1%. Товар другої групи - більше 1%. X - випадкова величина, розподілена нормально з параметрами . Знайти, скількі відсотків у загальному об'ємі продукції становлять товари першої і другої груп.

Ціна : 5.0грн
Код : 130-07.52

Щільність ймовірності двовимірної випадкової величини (X,Y) задана формулою . Знайти: . З'ясувати залежність X,Y.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-09.53

Деталі на виробництві сортуються на 4 групи за величиною відхилень від номіналів двох суттєвих параметрів. Відхилення ранжируються. Ранги X, Y відхилень можуть приймати лише значення 0 і 1. Розподіл двовимірної випадкової величини (X,Y) задано таблицею. .  Тут р11=0.94, р12=0.01, р21=0.02, р22=0.03.  Знайти коефіцієнт кореляції який називається ранговим.

Ціна : 10.0грн
Код : 130-08.53

Баскетболіст кидає м'яч в кільце. Ймовірність влучання при одному кидку рівна 0,6.  Скласти закон розподілу ймовірності кількості кидків, якщобаскетболіст припиняє кидки, як тільки влучить в кільце.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-04.152

Незалежні випадкові величини X i Y  задані законами розподілу     .  Скласти закон розподілу випадкової величини   .  Знайти математичне сподівання і дисперсію величин  X, Y, Z і переконатись в тому, що   .  Обчислити також   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-04.155

Випадкова величина X задана густиною розподілу    при    і    при    Визначити параметр  і функцію розподілу .  Знайти також ймовірність того, що в чотирьох випробовуваннях X рівно три рази прийме значення, що належить до інтервалу  (0,25; 0,75).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-01.157

Випадкова величина  X  задана інтегральною функцією розподілу    Необхідно :  а) знайти значення параметра ;  б)  знайти  щільність ймовірності   ;  в) побудувати графіки функцій   ;  г)знайти ймовірність того, що X належить інтервалу  

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-02.157

Для випадкової величини X,  заданої функцією розподілу    при    при    при   визначити :  значення параметра    функцію густини    початкові і центральні моменти перших чотирьох порядків, а також асиметрію і ексцес.  побудувати графіки   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ58-01.159

Густина розподілу ймовірності неперервної випадкової величини Х має графік, зображений на малюнку 

  Необхідно знайти :  а) невідоме число ;  б)  функцію розподілу випадкової величини X  і побудувати її графік;  в)  математичне сподівання    г) дисперсію   .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ58-02.160

Випадкова величина Х розподілена рівномірно на інтервалі  (-4; 6).  Написати функцію щільності і розподілу Х та обчислити ймовірність   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-01.162

Щільність розподілу нормально розподіленої випадкової величини Х має вигляд :    Необхідно знайти : а) невідомий параметр ;  б)  математичне сподівання    і дисперсію ;  в) ймовірність виконання нерівності   ; г) ймовірність виконання нерівності  де   .

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ58-04-163

Ймовірність зробити замовлення в ательє рівна p<1,0. Настирливий клієнт обходить всі наявні ательє в місті, поки не досягне успіху. Яка ймовірність, що йому це вдасться не раніше, ніж з третього разу, якщо за статистикою середня кількість спроб рівна 5.

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.23.313

На абонементне обслуговування поставлено 5 телевізорів. Відомо, що для групи з 5-ти телевізорів математичне сподівання числа тих, що відмовили за рік, рівне одиниці. Якщо телевізори мають однакову ймовірність безвідмовної роботи, то яка ймовірність, що за рік необхідним буде хоча б один ремонт?

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-6.24.314

Випадкова величина X розподілена нормально. Математичне сподівання і середнє квадратичне відхилення цієї величини відповідно рівні 2 і 5. Знайти ймовірність того, що в результаті випробування випадкова величина X  прийме значення, що належить інтервалу (1; 4).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ73-6.30.321

З партії, яка містить 100 виробів, серед яких 10 дефектних, вибрані випадковим чином 5 виробів для перевірки якості. Побудувати многокутник розподілу, ряд розподілу, знайти функцію розподілу випадкової величини    - числа дефектних виробів у вибірці. Побудувати графік функції розподілу.

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ79-01.321

Три неперервних випадкових величини мають різні розподіли : а) рівномірний;  б) експоненціальний;  в) нормальний. Для всіх трьох розподілів .  Знайти для всіх законів розподілу ймовірність того, що в результаті випробовування випадкова величина  прийме значення з інтервалу (5; 12). 

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ73-6.31.322

Неперервна випадкова величина має наступну густину розподілу :     а) Знайти величину коефіцієнта ;  б) знайти функцію розподілу ;  в) побудувати графіки ; г) визначити ймовірність потрапляння випадкової величини  в інтервал від 0 до .

Ціна : 10.0грн
Код : ВМ79-02.322

Визначити середнє квадратичне відхилення  випадкових помилок приладу, якщо вони підкоряються нормальному закону. Систематичних помилок прилад не має (m = 0),  а випадкові з ймовірністю 0,8 не виходять за межі (м).

Ціна : 5.0грн
Код : ВМ79-03.326

Показано 1 по 30 із 42 (всього сторінок: 2)